داده

طراحی و برنامه‌نویسی

«داده» یک سایت اینتراکتیوْ (تعاملی) است که وضعیت ۳۱ استان ایران را از نظر شاخص‌هایی چون سواد، بیکاری، درآمد سرانه و مهاجرتِ داخلی رتبه‌بندی کرده است. با استفاده از داده‌های موجود در مرکز آمار ایران، این رتبه‌بند‌ی‌ها به صورت نقشه‌‌هایی با طیف‌های رنگی مختلف درآمده است. افزون بر این، مهم‌ترین مشکلات محلی هر استان نیز در این سایت نشان داده شده است.

به سایت برو

پروژه‌های دیگر ما